Để tôi tham gia và tôi sẽ hiểu.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?EyeOpenerWorks là tổ chức quốc tế có trụ sở tại Hà Lan, Uganda và Việt Nam.

Chúng tôi tạo ra sự thay đổi trong giáo dục thông qua phương pháp học tập chủ động; thay đổi cách làm việc thông qua huy động trí tuệ tập thể

Giúp mỗi người có khả năng tự kết nối
với chính bản thân, đồng đội và tổ chức.